Retningslinjer og søknad

Stiftelsen Kaare Berg deler ut midler for å tilgodese allmennyttige formål og/eller kulturelle formål.

Tildeling og retningslinjer Expand

Tildelingsaktivitetene forestås av et utdelingsråd med representanter fra ansatte og styremedlemmer. Utdelingsrådet innstiller tiltak som ønskes støttet etter en gjennomgang og vurdering av mottatte søknader. Styret i Stiftelsen Kaare Berg fatter det endelige vedtaket om årlige tildelinger.

I 2020 ble det utdelt kr 4.000.000. I 2021 er det utdelt kr 7.500.000 fordelt på 17 tiltak.

Tiltak som går over flere år prioriteres da stiftelsen ønsker at støtten skal gi tiltakene en forutsigbar støtte/finansiering over tid. Alle tiltak støttes med en intensjon om støtte i en treårs periode. Støtten forutsetter en årlig evaluering av tiltaket.

Aktuelle tiltak de senere år er tiltak som fokuserer på barn/ungdom, psykisk helse og utenforskap. I tillegg støttes tiltak som fokuserer på eldre enslige med lite nettverk og svak helse. Stiftelsen støtter dessuten lavterskel rusavhjelpende tiltak.

Søknadsfristen er 31.03.2023. Utdelingsrådet legger frem sin innstilling til styret i mai. Støtte gis kun til frivillige organisasjoner med tiltak i Norge.

Søk støtte – søknadsfrist 31.03.2023